ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна промяна: 6.7.2022

Общите условия на онлайн магазина funlama © са изготвени в съответствие със Закона за защита на потребителите (ZVPot/ Официален вестник на Република Словения, № 20/1998 (25/1998 преработен), Официален вестник на Република Словения Словения, № 23/1999, 110 /2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Дек. САЩ: U-I-218/04-8, 46/2006 Дек. САЩ: U-I-218/04-31, 126 /2007 г., 86/2009 г., 78/2011 г.), Закона за електронния бизнес (ZEPEP/Държ. в. на РС, бр. 57/2000 г., Д. в. на РС, бр. 30/ 2001-ЗОДПМ-В, 25/2004, 73/2004-ЗН-В, 98/2004-УПБ1, 61/2006-ЗЕПТ), Закон за защита на личните данни (ZVOP-1/Ур.л. РС, бр. 86/ 2004, Ur.l. RS, № 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) въз основа на препоръките на Търговската камара на Словения, регламенти, уреждащи юрисдикцията на Пазарния инспекторат на Република Словения и международните кодекси за електронен бизнес.


Онлайн магазинът funlama © се управлява от фирма ELEN d.o.o. доставчик на електронни бизнес услуги (наричан по-долу „доставчик“).

Общите бизнес условия се отнасят до функционирането на funlama ©, правата на потребителя и бизнес отношенията между доставчика и клиента.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ (ОБОБЩЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО)

Доставчикът се задължава винаги да предоставя на клиента следната информация:

– фирмена идентичност (наименование на фирмата и седалище, регистрационен номер),

– информация за контакт, която позволява на потребителя да комуникира бързо и ефективно (имейл),

– съществени характеристики на стоките или услугите (включително обслужване и гаранции след извършване на покупката),

– наличност на артикули (всеки артикул или услуга, предлагани на уебсайта, трябва да бъдат налични в разумен срок),

– условия за доставка на артикулите или изпълнение на услугата (начин, място и срок на доставка),

– всички цени трябва да бъдат ясно и недвусмислено определени и трябва ясно да се покаже дали вече включват данъци и транспортни разходи,

– начин на плащане и доставка,

– срок на валидност на офертата,

– срокът, през който все още е възможно потребителят да се откаже от договора, както и условията за отказ; освен това, дали и колко струва на клиента да се откаже от договора,

– да запази текста на договора, който ще бъде достъпен за клиента при негово желание,

– обяснение на процедурата за рекламация, включително цялата информация за лицето за контакт или отдела за обслужване на клиенти.

ПРЕДЛАГАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите във funlama © се актуализират често и са в наличност. Ако не са в наличност, това също е ясно отбелязано.

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Доставчикът позволява следните методи на плащане:

– с пари в брой при получаване (наложен платеж),

– с PayPal и кредитни или дебитни карти (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express), активирани от Paypal.

*При индивидуални, персонализирани поръчки си запазваме правото да изискваме плащане по банков път по сметка на управител – ELEN d.o.o. (според оферта/бюджет).

Доставчикът издава фактура на купувача на постоянен носител с подробни разходи и инструкции как да се откаже от покупката и да върне артикулите, ако е необходимо и възможно. Купувачът е длъжен да провери верността на информацията във фактурата и да уведоми продавача за евентуални грешки в рамките на осем дни от получаването. Не вземаме под внимание възражения, направени по-късно относно коректността на издадените фактури.

ЦЕНИ

Всички цени са с ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. Цените са валидни към момента на подаване на поръчката и нямат по-нататъшна валидност. Цените са валидни при плащане посредством посочените методи на плащане и при посочените условия.

Въпреки усилията ни да предоставим най-актуалната и точна информация, може да се случи информацията за цените да е невярна. В този случай или в случай, че цената на артикула се промени по време на обработката на поръчката, доставчикът ще позволи на купувача да се откаже от покупката, като в същото време доставчикът ще предложи на купувача решение, което ще бъде взаимноизгодно за страните.

Договорът за покупко-продажба между доставчика и купувача се счита за сключен в момента, в който доставчикът потвърди поръчката (купувачът получава имейл за статуса на потвърдената поръчка). От този момент всички цени и други условия са фиксирани и важат както за доставчика, така и за купувача.

Отстъпки, промоционални кодове и други не се събират.

ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ

Промоционалният код носи различни предимства при покупка и е ограничен във времето. Потребителят може да намери активния промоционален код на заглавната страница на рекламното съобщение, на страницата на отделния раздел, чрез електронни бюлетини, изпращане чрез класическа поща или друга медия.

Как да използвам промоционалния код?

Промоционалният код е дума, която регистрираният потребител въвежда на първата стъпка от онлайн покупката – в количката. След като кликнете върху „Въведете промоционален код”, ако имате такъв, отстъпката ще се начисли веднага след това.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Потребителят се съгласява, че при записване за електронни бюлетини, периодично ще го информираме за новости в сайта, новости в офертата и промоционални кампании. Доставчикът се задължава да не злоупотребява по никакъв начин с имейл адреса на потребителя и да не го предоставя на трето лице. Потребителят може да прекрати абонамента си за получаване на бюлетини по всяко време.

ПРАВИЛА ЗА ИГРИ С НАГРАДИ

Определение на термините

Организатор на играта с награди е компанията funlama ©, представена в Словения от ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Участник в играта с награди е физическо лице, което участва в обявените кампании с награди.

Победителите се определят от произволна компютърна селекция или комитет на организатора.

Право на участие в тегленето на награди (и други награди на продукти или ваучери)

Участници в играта с награди могат да бъдат физически лица, които са граждани на Република България. В тегленето не могат да участват лица, наети от организатора на томболата и лица, наети от други юридически лица, свързани с провеждането на тази томбола. В тегленето на наградите не могат да участват юридически лица. Лица, които не приемат правилата на играта с награди, не могат да участват в нея. За участие в играта с награди се счита, че участникът е приел правилата на играта с участие в обявената игра с награди.

За да участвате в тегленето на наградите, не е необходимо да купувате услугите или продуктите на организатора на тегленето на наградите.

Теглене на електронни награди

В томболата могат да участват всички участници в играта с награди. Един участник може да участва в томболата само веднъж, освен ако не е посочено друго в отделната игра. Резултатът от тегленето е окончателен. Обжалване не е възможно. Победителят ще бъде уведомен за получаването и начина на приемане на наградата по имейл или обикновена поща.

Задължения на платеца

Наградата не може да бъде изплатена в брой, нито може да бъде заменена за друг артикул. Печелившият е длъжен да предостави на организатора на играта в писмен вид (имейл) личните си данни – име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер и данъчен номер най-късно в двудневен срок от получаване на уведомлението, че той/тя е спечелил наградата.

Плащането на всички данъци върху наградите (включително ДДС) е отговорност на организатора.

Организаторът ще изпрати на наградените удостоверение по реда на ЗДДФЛ и Правилника за предоставяне на данни за данъчно облагане на доходите. Победителят е длъжен да декларира стойността на наградата в данъчната декларация за доходите. При получаване на наградата,  спечелилият е длъжен да попълни декларация за приемане на наградата. Организаторът не носи отговорност за данъци, които могат да възникнат във връзка с други награди. Ако спечелилият не изпълни всички задължения, се счита, че спечелилият не желае да приеме наградата, като по този начин организаторът се освобождава от всички задължения по отношение на спечелилия по това теглене на наградите и придобива правото да се разпорежда с наградата за всякакви други цели. Наградите не се прехвърлят на трети лица.

Ако организаторът на тегленето на наградите в рамките на три (3) работни дни от момента, в който победителят изпрати уведомление, че е изтеглен, по каквато и да е причина (например: победителят декларира, че не желае да приеме наградата, адресът или имейл адресът е непълен или неточен и т.н.) не получи цялата необходима информация и декларация, че желае да получи наградата, се счита, че победителят не желае да приеме наградата и по този начин организаторът се освобождава от всякакви задължения по отношение на победителя за тегленето на тази награда и придобива правото да се разпорежда с наградата за всякакви други цели.

Защита на личните данни

Организаторът на играта с награди защитава всички лични данни, получени от участниците при провеждането на играта с награди, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни. Организаторът може да използва получените от участниците лични данни изключително за целите, за които са предоставени. Участникът в играта с награди се съгласява организаторът да може да му изпраща известия относно офертата на организатора. Участникът или негов настойник или законен представител може по всяко време да оттегли съгласието си за използване на лични данни, получени в тегленето на наградите, за целите на директния маркетинг. Организаторът на играта с награди си запазва правото да организира награждаването като публично събитие. С участието си в тегленето на наградите, участникът позволява неговото име и адрес да бъдат използвани в аудио, фото и видео материалите на организатора на тегленето на наградите. Победителят разрешава на организатора на играта с награди да публикува личните му данни в медиите и световната мрежа с цел информиране за резултатите от тегленето или получаване на наградата.

Обявяване на правилата на тегленето на наградите

С подаване на данните си чрез формата за участие на тази страница, участниците в играта се съгласяват, че са запознати с правилата и се задължават да действат в съответствие с правилата на играта. В случай на спор или неяснота, тези правила имат предимство пред всяка друга публикация, независимо дали в печатна, електронна или друга форма.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОКУПКА

1. Поръчката е приета

След подаване на поръчката, купувачът получава известие по имейл, че поръчката е приета. Клиентът винаги има достъп до изчерпателна информация за статуса и съдържанието на поръчката на уебсайта на доставчика.

2. Поръчката е потвърдена

Доставчикът преглежда поръчката, проверява наличността на поръчаните артикули и потвърждава поръчката или я отказва с причина. Доставчикът може да се обади на клиента на неговия телефон за връзка, за да провери данните или да се увери в точността на доставката. При доставка на стоки, които доставчикът не разполага с наличност в собствен склад, доставчикът е изключително обвързан от доставката от доставчика на доставчика и срока, в който доставчикът на доставчика може да достави стоките на доставчика. Чрез електронна поща доставчикът информира купувача за актуална информация относно доставката на стоките. Ако времето за доставка е много дълго и купувачът не желае да чака, купувачът може да уведоми доставчика, който ще премахне артикула от поръчката и ще върне всички вече платени средства на купувача и ще достави останалите артикули от поръчката на по избор на купувача или анулирайте цялата поръчка. Ако доставчикът не потвърди наличността на поръчаните артикули пред доставчика не по-късно от три месеца от датата на подаване на поръчката, доставчикът може да откаже поръчката на купувача на основание, че стоките не са налични. В деня на отказа поръчката на клиента престава да бъде валидна. Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени от по-дълги срокове за доставка или недоставена доставка на стоки, които доставчикът не разполага с наличност в собствен склад.

3. Изпратени стоки

Доставчикът подготвя стоките в уговорения срок, изпраща ги и уведомява за това купувача по имейл. В горепосочения имейл доставчикът също така информира купувача за политиката за отказ от договора, къде да се обърне в случай на забавяне на доставката и къде да се обърне в случай на рекламация.

В случай, че купувачът реши да се откаже от поръчката, той трябва да ни уведоми незабавно на имейл info@funlama.eu. Ако се случи така, че поръчката вече е изпратена, купувачът отхвърля пратката към службата за доставка. В случай на лично вземане (когато стоката е вече готова за получаване), купувачът също така съобщава желанието си за отказ от поръчката чрез горепосочения имейл.

В случай, че купувачът, който се идентифицира с телефонен номер или имейл адрес, не завърши поръчката в сайта, доставчикът може да го предупреди чрез SMS или имейл за незавършения процес на покупка и да го покани да завърши покупката или/или излезе от уебсайта.”

ПОКУПКА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Процесът на покупка за юридически лица е абсолютно същият като за физически лица, с изключение на това, че при въвеждане на информация за контакт, въведете името на фирмата в полето “Компания”, както и въведете данъчния номер на фирмата. Въведете седалището на фирмата под адреса. Ако искате бизнес акаунт, вие приемате условията за бизнес, които се отнасят за бизнеса. Основната разлика е във възможността за отказ от договора: Ние позволяваме на фирми, независими предприемачи и други юридически лица да връщат пратки с артикули в рамките на гаранционните условия. Горепосочените организации нямат възможност да се откажат от договора в рамките на 14 дни от получаването на стоката, без да посочват причината за решението си, какъвто е случаят с потребителите (физически лица). Всяко връщане ще бъде третирано индивидуално и ще се опитаме да отговорим на критериите на доставчика. Ако имате право да върнете стоката, можете да използвате замяната за друг артикул по ваш избор (който е същият или по-скъп). За съжаление не е възможно възстановяване на средства.


Начини на плащане за юридически лица
Онлайн магазинът funlama © предлага на юридическите лица следните методи на плащане:

– в брой при получаване чрез услугата за доставка на GLS,

– с PayPal и кредитни или дебитни карти (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express), активирани от Paypal.

*При индивидуални, персонализирани поръчки си запазваме правото да изискваме плащане чрез превод по сметка на управителя ELEN d.o.o. (според оферта/фактура, където все още важи онлайн цената).

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ НА ФИРМИ В ЕС

В онлайн магазина funlama ©, представен в Словения от ELEN d.o.o. даваме възможност за пазаруване дори на фирми, които са регистрирани в страните членки на Европейския съюз и същевременно са данъкоплатци.

За тези, които желаят да имат издадена фактура към фирма в чужбина, позволяваме вземане на стоки само с предварително плащане. Веднага при подаване на онлайн поръчката е необходимо да посочите, че стоките ще пътуват от Република Словения след лично вземане. Не са възможни последващи корекции на фактурите. При приемане е необходимо също така да се попълни и подпише декларация за прехвърляне на стока в друга страна-членка на Европейския съюз.

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА

Потребителят (горното се отнася изключително за физически лица, които придобиват стоки за цели извън търговската си дейност) има право да уведоми фирмата (на електронен адрес за контакт info@funlama.eu) в 14-дневен срок от получаване на стоката че се оттеглят от договора, а не да му се дава причина за решението си.

В случай на отказ от договора, фирмата връща всички получени плащания незабавно или най-късно до 14 дни след получаване на уведомлението за отказ от договора.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да информира дружеството (на имейл адреса за контакт info@funlama.eu) за решението си да се откаже от този договор с недвусмислено заявление (напр. чрез писмо, изпратено по обикновена поща или електронна поща). За тази цел потребителят може по избор да използва приложения примерен формуляр за отказ. Връзката към формата за отказ е тук:

https://funlama.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/

За да бъде отчетен срокът за отказ от договора, е достатъчно съобщението относно упражняването на правото на отказ от договора на потребителя да бъде изпратено преди изтичането на срока за отказ от този договор. Последици от отказа от договора Ако потребителят се откаже от този договор, компанията ще му възстанови без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ от този договор, всички получени плащания, включително разходи за доставка (с изключение на допълнителните разходи, дължащи се на избор на вид доставка, който не е най-достъпната стандартна форма на доставка, предлагана от компанията). Такова възстановяване се извършва от компанията, като се използват същите средства за плащане, които са били използвани за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго; в никакъв случай потребителят не поема никакви разходи в резултат на това възстановяване. Компанията може да задържи плащането, докато върнатите стоки не бъдат получени или докато потребителят не изпрати доказателство, че стоките са изпратени обратно, което от двете настъпи първо.

Срокът започва да тече един ден след датата на вземане. Единственият разход, който се начислява на потребителя във връзка с отказ от договора, е разходът за спедиция (изпращане) на стоката, който се калкулира съгласно ценовата листа на куриера. Стоката трябва да бъде върната на продавача не по-късно от 30 дни след уведомлението за отказ от договора (покупката). Ако потребителят може вече да започне да използва артикула или ако премахне етикета за безопасност, отказът от договора, за съжаление, вече не е възможен.

Той трябва да върне получената стока ненарушена и в същото количество, освен ако стоката не е унищожена, повредена, изгубена или количеството й е намаляло не по вина на потребителя. Производителят на артикула предписва и оригиналната му опаковка (съгласно чл. 36 от Закона за защита на потребителите). Тъй като опаковката е неразделна част от артикула, тя също трябва да бъде включена в първоначалното състояние при получаване на артикула (т.е. ненарушена и в същото количество).

В случай на отказ от договор, при който е използван промоционален код, тези средства се считат за отстъпка и не се връщат (платената сума се връща), В случай че е използван ваучер за подарък funlama ©; това се счита за средство за плащане и при отказ от договора платената сума се връща в неговия TRR (транзакционна сметка, която той информира в известието за отказ).

Възстановяването на суми ще бъде извършено възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни след получаване на уведомлението за отказ от договора. За да се гарантира сигурността, точността и навременността на възстановяването, както и да се осигури запис на плащанията, възстановяването на плащането на купувача се извършва изключително чрез превод по неговата транзакционна сметка. Възстановяване на плащане в брой не е възможно! Връщането на получената стока на дружеството в срока за отказ се счита за уведомление за отказ от договора.

В изключителни случаи, когато артикулите не са върнати по описания ред, ние можем да предложим на потребителя закупуване на артикула с подходящо обезщетение, което се определя в протокола при връщане. Покупка с намалена стойност се взема предвид при потвърждение на потребителя по имейл. Потребителят се възползва от горепосочената такса за обратно изкупуване само когато поръча друг артикул на същата или по-висока стойност.


Отказ от страна на потребителя от договора за артикули, които са част от комплект


Ако потребителят реши да се откаже от договора за един от артикулите, съставляващи комплекта, той може да поиска възстановяване на сумата или замяна за друг артикул. Потребителят може да върне или замени един или повече артикули от комплекта. При отказ от договора за артикул от комплекта, потребителят получава възстановена сума към ТРР в размер на заплатените средства за съответния артикул, който връща. Когато заменя за друг артикул, потребителят трябва да внимава, когато търси алтернатива, за да избере артикул, който има същата или по-висока онлайн цена от онлайн цената на артикула, който връща за замяна. Спестяванията и цената обаче може да се променят. Ако спестяванията на избрания нов артикул са по-големи от спестяванията на върнатия артикул, разликата не се възстановява, а замяната ще се извърши съгласно правилата за анулиране на артикули от комплекта.

Липса на право на отказ от договора и загуба на правото на отказ от договора

Потребителят няма право да се откаже от договора в следните случаи или договори: (освен ако страните по договора не са се договорили предварително):

1. за стоки или услуги, чиято цена зависи от пазарни колебания, върху които дружеството не влияе и които могат да възникнат в рамките на срока за отказ от договора;

2. върху стоки, които са произведени по точните указания на потребителя и съобразени с личните му нужди;

3. върху стоки, които са нетрайни или с бързо изтичащ срок на годност;

4. относно предоставянето на услуги, ако дружеството изпълни договора изцяло и предоставянето на услугата е започнало въз основа на изричното предварително съгласие на потребителя и съгласието за загуба на правото на отказ от договора, когато дружеството го изпълни изцяло;

5. при доставка на запечатани аудио- или видеозаписи и компютърни програми, ако потребителят е отворил защитния печат след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договорите за абонамент за доставка на такива издания;

7. при доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради здравословни или хигиенни причини, ако потребителят е отворил печата след доставката;

8. при доставка на стоки, които поради естеството си са неразделно смесени с други артикули;

9. при доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключване на договора за продажба и които могат да бъдат доставени след 30 дни, а действителната им стойност зависи от пазарни колебания, върху които дружеството няма влияние.

ГАРАНЦИЯ

Ако няма информация за гаранцията, артикулът няма гаранция или информацията в момента е неизвестна. В последния случай купувачът може да се свърже с доставчика, който ще предостави актуална информация.

РЕАЛНА ГРЕШКА

Отговорност на продавача за материални дефекти

Продавачът е длъжен да достави стоката на потребителя в съответствие с договора и носи отговорност за съществени грешки при изпълнението му.

Кога грешката е реална? Тогава, когато:

– артикулът няма свойства, позволяващи нормалното му използване

– клиентът получава артикул, който не отговаря на модела, като изключение правят само моделите, показани за известия.

Как се проверява пригодността на артикула?

Проверява се с друг, безупречен артикул от същия вид и едновременно с изявленията на производителя или указанията върху самия артикул.

Как действителната грешка влиза в сила?

За всеки реален дефект купувачът трябва да ни уведоми с точно описание и за своя сметка в законоустановения срок. В същото време купувачът ни позволява да прегледаме артикула.

В кои случаи и как да претендирам за действителна грешка?

В случаите, когато стоките нямат гаранция. То трябва да бъде изпълнено в предвидените от закона срокове. Правото на позоваване на фактически грешки е уредено по-точно в разпоредбите на Закона за защита на потребителите:

Потребителят може да предяви правата си от материален дефект, ако уведоми продавача за дефекта в двумесечен срок от деня на откриване на дефекта.

В съобщението за грешка потребителят трябва да опише по-подробно грешката и да позволи на продавача да провери стоката.

Потребителят може да уведоми продавача за дефекта лично, за което продавачът издава удостоверение, или да го изпрати до магазина, от който е закупен артикулът, или до представителя на продавача, с когото е сключил договора.

Продавачът не носи отговорност за материални дефекти на стоката, които се проявяват след изтичане на две години от доставката на стоката.

ВЪРНАТИ АРТИКУЛИ

Върнатите артикули са артикули, които са закупени в онлайн магазина (funlama ©, представен в Словения от ELEN d.o.o.) и са върнати и имат дефекти (повредена опаковка, драскотини и др.). Артикулите, категоризирани като “Върнати артикули” не могат да бъдат върнати и заменени за същия, нов артикул без доплащане, но е възможна замяна за същия или друг артикул на същата стойност (или с доплащане на разликата в цената).

ДОСТАВКА

Доставчикът ще достави стоките или услугите в уговорения срок. Договорен партньор за доставка на пратки е GLS Словения, но доставчикът си запазва правото да избере друга служба за доставка, ако това ще му позволи да изпълни поръчката по-ефективно.

Доставчикът изпраща всички артикули в рамките на 4-6 работни дни, освен ако не е посочено друго.

Цената за доставка е 7 лв, но предлагаме и опция за експресна доставка, чиято цена е 80 лв. В случай на наложен платеж, трябва да заплатите допълнителна сума от 3,89 лв. Можете да избегнете тези разходи, ако плащате с кредитна карта.

Доставяме закупените стоки само до България.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът използва подходящи технологични и организационни средства за защита на трансфера и съхранението на лични данни и плащания.

За безопасните авторизации и транзакции с кредитни карти се грижи компанията PayPal, тъй като покупките се извършват чрез PayPal плащане, а също и с кредитни карти. При плащане с Paypal, потребителят се пренасочва към уебсайта на PayPal, където извършва плащането. Авторизацията на кредитна карта се извършва в реално време с незабавна проверка на данните от банките. Информацията за картата не се съхранява на сървъра на доставчика.

Личните данни на нашите потребители са една от областите, на които обръщаме изключително внимание и грижа.

Управителят на онлайн магазин funlama.eu – ELEN d.o.o., съгласно Закона за защита на личните данни, се задължава да защитава личните данни на своите потребители.

За бизнес цели bg.funlama.eu събира следните потребителски данни:

– име и фамилия,

– адрес и местоживеене,

– имейл адрес (вашето потребителско име),

– телефон за връзка,

– парола в криптирана форма,

– и други данни, които потребителите въвеждат във формите на сайта bg.funlama.eu


Имате право на безплатна информация относно вашите лични данни, които съхраняваме, както и право да изтриете тези данни. Ако имате въпроси относно изтриването, обработката или използването на вашите данни, моля, свържете се с: info@bg.funlama.eu или ни изпратете заявка по пощата.

Известия за статуса на поръчката: запазваме си правото да Ви изпращаме на посочения тел. ние ще ви информираме за номера чрез SMS, когато поръчката ви бъде изпратена и ако артикулите не бъдат взети в рамките на 5 дни. Ако артикулите не са взети повече от 5 дни, ние си запазваме правото да се обадим на посочения телефон като напомняне за вземане на артикулите.

Известия: след записване за известия, вашето име, телефонен номер и имейл адрес се използват с ваше разрешение за рекламни цели, докато не се отпишете от известията. Можете да се регистрирате за получаване на известия само ако при поръчката е поставена отметка в специално поле, което ви позволява да се регистрирате. Можете да получите известието чрез имейл, SMS или телефонно обаждане.

Ако въведете вашия имейл адрес във Facebook или във формата на началната страница на bg.funlama.eu, чрез която получавате талон за отстъпка от вашата поръчка, ние ще запазим вашия имейл адрес с цел като ви информираме за специалните предимства и промоции на бг онлайн магазин bg.funlama.eu. Можете да се отпишете от базата данни с получатели на известия по всяко време, като изпратите съобщение до info@bg.funlama.eu или като щракнете върху връзката „Отписване“ в долната част на промоционалните имейли.

За да се отпишете от периодични промоционални SMS съобщения, отговорете на полученото SMS съобщение с текст „Отписване“ и ние ще премахнем вашия телефонен номер от базата данни с получатели на съобщения.

Ние не носим отговорност за верността на въведените от потребителите данни.

За целите на сигурността се събират и IP адресите, от които потребителите осъществяват достъп до уебсайта. В началото на посещението на всеки потребител се задава сесийна бисквитка за идентифициране и наблюдение на пазарската кошница. bg.funlama.eu може също да съхранява някои постоянни бисквитки на вашия компютър, т.е.: потребителски идентификационен номер в криптирана форма (за разпознаване при следващо посещение), оценки на артикули (за да знаете кои артикули вече сте оценили) и бисквитки на системата на Google Analytics ( анализ на посещенията на уебсайтове).

Всички посочени данни, с изключение на бисквитките, се съхраняват постоянно на сървъра на bg.funlama.eu. Сесийните бисквитки се съхраняват в паметта на сървъра само за времетраенето на посещението и се изтриват след един час неактивност, докато постоянните бисквитки се съхраняват на компютъра на посетителя.

Управителят на bg.funlama.eu може да използва данните в анонимизирана обобщена форма за целите на статистическия анализ.

Администраторът на онлайн магазин bg.funlama.eu при никакви обстоятелства няма да предоставя потребителските данни на неоторизирани лица. Ние ще поверим на услугата за доставка само данните на потребителя, необходими за доставката. Ние ще се свържем с потребителя чрез средства за отдалечена комуникация само ако потребителят не възрази изрично срещу това.

Данните, събирани и обработвани от bg.funlama.eu, ще бъдат разкривани само ако такова задължение е установено от закона, или при добра воля, че това действие е необходимо за производства пред съдилища или други държавни органи и за защита и реализиране на законни интереси bg.funlama.eu. Ние се задължаваме да опазваме поверителността на личните данни и поверителността на потребителите на уеб портала bg.funlama.eu.

Регистраторът на лични данни е компанията ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Администраторът ще използва събраните лични данни изключително за услугите, които предлага. Той ще направи всичко необходимо, за да ги предпази от всякакви нарушения и злоупотреби. За целите на предоставянето на услуги, операторът събира, управлява, обработва и съхранява данните на потребителя.

Компанията ELEN d.o.o. съхранява за неопределено време следните данни на регистрирани членове на bg.funlama.eu: собствено и фамилно име, електронен адрес, телефон за връзка, основен адрес и адреси за доставка, държава на пребиваване, час и дата на регистрация, други данни, които потребителят доброволно влиза във формулярите в онлайн магазина; други данни, които потребителят доброволно добави впоследствие в своя профил. ELEN d.o.o. използва посочените лични данни за целите на изпълнение на поръчката (изпращане на информационни материали, оферти, фактури) и друга необходима комуникация с потребителя. При никакви обстоятелства данните на потребителя няма да бъдат предоставяни на неоторизирани лица.

Самият потребител също носи отговорност за защитата на личните данни, а именно като гарантира сигурността на своя имейл адрес, потребителско име и парола, както и подходящата софтуерна (антивирусна) защита на своя компютър.

Регистрираните потребители могат да спрат да използват онлайн магазина по всяко време и да анулират регистрацията си. Те правят това, като обявяват писмено заличаването на регистрацията си.

Данните, събрани от компанията ELEN d.o.o. обработва до оттегляне на съгласието на лицето. Можете да изпратите писмен отказ на info.bg@funlama.eu. Независимо от анулирането, дружеството ELEN d.o.o. използва данните за изпълнение на договорни задължения.

Доставчикът се задължава да пази постоянно всички лични данни на потребителя. Доставчикът съхранява за неопределено време IP адресите на всички посетители на funlama ©, а за регистрираните членове: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер за връзка, основен адрес и адреси за доставка, държава на пребиваване, час и дата на регистрация и архив на комуникация с доставчика. Доставчикът ще използва личните данни изключително за целите на изпълнение на поръчката (изпращане на информационни материали, оферти, фактури) и друга необходима комуникация. При никакви обстоятелства данните на потребителя няма да бъдат предоставяни на неоторизирани лица. Самият потребител също е отговорен за защитата на личните данни, а именно като гарантира сигурността на своето потребителско име и парола и подходящата софтуерна (антивирусна) защита на своя компютър.

КОМУНИКАЦИЯ

Доставчикът ще се свърже с потребителя чрез средства за дистанционна комуникация само ако потребителят не възрази изрично срещу това.

Отзиви от клиенти

Мненията или коментарите, написани от потребителите, са част от функционалността на магазина. Доставчикът позволява на всеки регистриран потребител на магазина да напише мнение, като доставчикът ги преглежда преди окончателното публикуване. Доставчикът няма да публикува мнения или приноси, които са обидни по какъвто и да е начин и, според доставчика, не предоставят ползи на други потребители и посетители. С изпращането на мнение или коментар потребителят изрично се съгласява с условията за ползване и разрешава на доставчика да публикува част или целия текст във всички електронни и други медии. Доставчикът има право да използва съдържанието неограничено време и за всякакви цели, които са в бизнес интерес на доставчика, включително публикуване в реклами или други маркетингови комуникации. Същевременно авторът на мнението декларира и гарантира, че е притежател на материалните и морални авторски права върху писмените мнения и коментари, както и че прехвърля тези права на доставчика неизключително и за неопределено време.

ОТГОВОРНОСТ

Доставчикът полага всички усилия, за да гарантира, че информацията, публикувана на неговите страници, е актуална и коректна. Въпреки това може да се случи доставчикът да не успее да коригира данните на уеб страниците. В такъв случай Доставчикът ще информира клиента за промените и ще му позволи да се откаже от поръчката или да замени поръчания артикул. Доставчикът си запазва правото да не достави артикула на клиента и да уведоми клиента за това, в случай че той/тя установи, че артикулът не може да бъде доставен по друга причина. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на мнения за статии, написани от потребителите. Всички коментари се преглеждат. Доставчикът си запазва правото снимките да са символични. Доставчикът има възможност да се откаже от договора с клиента само при установяване на явна грешка (чл. 46 от Закона за защита на потребителите). Очевидна грешка се определя като съществените характеристики на обекта и всички грешки, които се считат за решаващи според обичаите на трафика или според намерението на страните и които, в случай на знание, доставчикът не би потвърдил или сключил договора с. Това включва и очевидни грешки в ценообразуването. Доставчикът си запазва правото да променя търговските условия по всяко време без предварително предупреждение.

ЖАЛБИ И СПОРОВЕ

Доставчикът спазва приложимото законодателство за защита на потребителите. Доставчикът полага всички усилия да изпълни задължението си да изгради ефективна система за разглеждане на рекламации и да определи лице, с което, при възникнали проблеми, купувачът да се свърже по имейл. Жалбата се подава на имейл адрес info@bg.funlama.eu. Процесът на обжалване е поверителен. За словенските (международни) потребители предоставяме връзка към SRPS (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Независимо от предходния параграф ELEN d.o.o. не признава нито един доставчик на IRPS за компетентен за разрешаване на потребителски спор.

Доставчикът е наясно, че съществена характеристика на потребителския спор, поне що се отнася до съдебното разрешаване, е неговата непропорционалност между икономическата стойност на иска и разходите, направени при разрешаването на самия спор. Това е и основната пречка потребителят да не води спор пред съда. Поради това доставчикът полага всички усилия за разрешаване на спорове по взаимно съгласие. Страните ще се стремят да разрешават всички евентуални взаимни спорове, произтичащи от настоящите договорни отношения, по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от компетентния съд на място.


Желаем ви приятно пазаруване!

Екипът на Funlama